Jesteś tutaj:

Autor: MGOPS

Wypożyczalnia technologii wspomagających o zasięgu ogólnopolskim powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im dużą dostępność do sprzętu i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami.

Wypożyczenie sprzętu jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza z uwagi braku konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupów nowych urządzeń oraz możliwość wypróbowania i dopasowania najlepszej technologii dla każdej osoby indywidualnie, zgodnie z jej rzeczywistymi potrzebami.

Procedury wypożyczenia technologii są przejrzyste i nie wymagaj dużego zaangażowania ze strony osób zainteresowanych, a na każdym etapie beneficjenci mogą liczyć na pomoc pracowników Centrum informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnościami, które działa przy Podkarpackim Oddziale PFRON w Rzeszowie, ul. Tadeusza Rejtana 10.

W załączeniu zasady korzystania z wypożyczalni.

https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/

od 19 do 25 lutego 2024 roku

Idea obchodów Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całego kraju funkcjonuje 305 miejsc świadczenia pomocy.

Na terenie Gminy Strzyżów działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Strzyżowie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Strzyżowie ul. Parkowa 7, I piętro, pok. 108.

Punkt czynny jest w każdą środę i piątek  od 9:00 do14:00,  kontakt tel. 510 114 691

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla uczniów szkół z terenu gminy Strzyżów w okresie od 22.01.2024 r. do 20.12.2024 r.”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie informuje, że przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  w ramach wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Ze środków otrzymanych w ramach Programu Ośrodek udziela wsparcia osobom i rodzinom spełniającym warunki uzyskania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, tj. 1200 zł netto na osobę w rodzinie i 1552 zł na osobę samotnie gospodarującą:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 • w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach. Jednak najistotniejszym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Do wniosku o przyznanie pomocy w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, decyzja właściwego organu ws. renty lub emerytury, decyzja dot. zasiłku rodzinnego, alimentów, itp.);
 • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności;
 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, warunkiem koniecznym do przyznania wnioskowanej pomocy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla uczniów szkół z terenu gminy Strzyżów w okresie od 22.01.2024 r. do 20.12.2024 r.”

Dyrektor
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Strzyżów

 1. Charakter umowy: umowa zlecenie.
 2. Miejsce wykonywania pracy: teren Gminy Strzyżów, usługi świadczone bezpośrednio w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,  fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
  1. szpitalu psychiatrycznym;
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  5. warsztacie terapii zajęciowej;
  6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto, kandydata powinna cechować:

 1. odpowiedzialność i konsekwentność w postępowaniu,
 2. otwartość i umiejętność w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich,
 3. umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i zbiorowej,
 4. dyscyplina, kultura ogólna i osobista.

CV należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie
ul. Słowackiego 8
38-100 Strzyżów

lub pocztą elektroniczną na adres:
mgopsstrzyzow@onet.pl

Inne informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (17) 2761 109

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie informuje, że w ramach programu „Asystent Rodziny na rok 2023” gmina Strzyżów otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

Zadanie polega na realizacji przez asystentów rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających a art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Kwota dofinansowania wynosi 10 239,05 złotych, tj.

 • 2 000,00 złotych na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, tj. 22 listopada 2023 roku,
 • 8 239,05 złotych na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

Do góry